DuPho- and the General Terms and Conditions.
A copy can be sent free of charge on request. / DuPho- en de Algemene (grafische) voorwaarden. 
Op verzoek kan er kosteloos een kopie worden toegezonden.
General Terms and Conditions of DuPho
1. Definitions
In these General Terms & Conditions the following terms have the meanings referred to: Aw: Copyright Act [Auteurswet] 1912
Photographic Work: photographic works as referred to in Article 10, section 1, subsection 9 of the Aw, or other works covered by the Aw that can be equated with said photographic works.
Photographer: the user as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.
Other Party: the other party as defined by Book 6, Article 231 of the Dutch Civil Code.
Usage: copying and/or publication as defined by Article 1 in conjunction with Articles 12 and 13 of the Aw.
2. Application
These General Terms and Conditions apply to all legal relationships between a Photographer and Other Party, including offers, confirmations of commissions and oral or written agreements, even after the termination of an agreement, unless the parties have explicitly deviated from these Terms and Conditions in writing.
3. Price
3.1 If the parties have not agreed a price, the Photographer will fix the price in a reasonable and fair way, bearing in mind the scope and extent of the desired usage of the work by the Other Party.
3.2 Necessary costs and/or additional work must be paid by the Other Party.
4. Invoice and payment
4.1 Payment will be made within 14 days of the date of the invoice.
4.2 If the Photographer has not received the amount due within the period specified in 4.1, the Other Party will be in breach and therefore liable for interest at the statutory rate plus 2%.
4.3 If the Other Party is in breach of any of its obligations under the agreement, including any infringement of copyright, it will be liable for all judicial and extra-judicial costs incurred by the Photographer when acquiring payment.
4.4 All use of the Photographic Work, in any shape or form, is prohibited until the Other Party has paid any of the Photographer's invoices which might be outstanding.
5. Complaints
Complaints regarding the Photographic Work supplied must be reported to the Photographer in writing/by e-mail as soon as possible, within a maximum of ten working days of its delivery. The Photographer has the right to substitute the rejected work with good work within a reasonable period, unless this would cause disproportionate damage to the Other Party.
6. Commission
6.1 The photographer is entitled to carry out work which is not explicitly described in a commission contract at its own technical and creative discretion.
6.2 Changes to the commission by the Other Party for whatever reason, are for the account of the Other Party and will only be implemented by the Photographer after a separate offer for the additional costs has been signed as approved by the Other Party and returned to the Photographer.
6.3 In the event of cancellation of a commission contract by the Other Party, at any point in time and for whatever reason, the Photographer will be entitled to the agreed payment. In the event of cancellation, a non-professional client will only owe a reasonably determined part of the payment, bearing in mind the work already performed.
7. Copyright
The copyright of the Photographic Works is owned by the Photographer.
8. Licence
8.1 Permission to use a Photographic Work by the Other Party will be granted exclusively in writing/by e-mail in the form of a licence, of which the nature and scope is described by the Photographer in the offer and/or the confirmation of the commission and/or the relevant invoice.
8.2 If the scope of the licence is not specified, it will never extend beyond the right to one single use, in original form and for a purpose, circulation and method as intended by the parties at the time they enter into the agreement, in accordance with the Photographer's interpretation.
8.3 Exclusive use must always be agreed explicitly in writing and is not covered by the right to use referred to in Article 8.2.
8.4 The Other Party is not permitted to transfer the right to use described in this article to third parties unless the Photographer has granted written permission in advance.
8.5 Unless otherwise agreed, the Other Party is not entitled to grant sub-licences to third parties.
9. Infringement of copyright
9.1 Any unauthorized use of a Photographic Work is deemed to be an infringement of the Photographer’s copyright.
9.2 Any infringement entitles the Photographer to claim compensation of at least three times the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use, without losing any right to claim compensation for other damage (including the right to compensation for all direct and indirect damage and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).
10. Reference to name and Personality Rights
10.1 The name of the Photographer must be clearly credited alongside the Photographic Work used, or included elsewhere in the publication with reference to the Photographic Work.
10.2 In the event of the copying or publication of a Photographic Work the Other Party will, at all times, observe the Photographer's personality rights in accordance with Article 25, section 1, subsection c and d of the Aw.
10.3 In the event of any infringement of the Photographer's personality rights ex Article 25 of the Copyright Act, including the right to be named, the Other Party will owe compensation of at least 100% of the licence fee usually charged by the Photographer for such type of use, without losing any right to claim compensation for other damage (including the right to compensation for all direct and indirect damage and all judicial and extra-judicial costs actually incurred).
11. Liability and rights of third parties
11.1 The Photographer is authorised to enter into this Agreement and grant the aforementioned Licence.
11.2 The Photographer is not liable vis-à-vis the Other Party for claims by third parties and/or damage resulting from the use and publication of the Work, except in the event of gross negligence or intent on the part of the Photographer.
11.3 The Photographer's liability is, in any event, limited to the invoice amount or, if and insofar related to insured damage, to the amount of the sum actually paid out by the insurance.
11.4 If third parties give notice of, or submit, a claim vis-à-vis the Photographer and/or Other Party with regard to the Work, the Other Party and the Photographer will determine, on the basis of mutual consultation, whether they are going to submit a defence and how.
12. Bankruptcy/moratorium
The Photographer and the Other Party are each entitled to terminate the agreement with immediate effect if the Other Party becomes bankrupt or is granted a moratorium.
In the event of the bankruptcy of the Other Party, the Photographer will have the right to terminate the licence.
13. Choice of law and forum
13.1 All matters governed by these General Terms and Conditions are subject to Dutch law.
13.2 Any dispute concerning the wording and explanation of these General Terms and Conditions and a legal relationship between the Photographer and the Other Party will be brought before the court with relevant jurisdiction in the Netherlands.
DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HN AMSTERDAM
© DuPho. August 2022
The original Dutch version of these General Terms and Conditions has been filed with the Court of Amsterdam under reference number 66/2022
Algemene (grafische) voorwaarden
01 OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING 
A
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen opdrachtgever en André Dieterman | photography & art direction gesloten overeenkomsten.
B   Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.
C   Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat André Dieterman | photography & art direction een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden André Dieterman | photography & art direction pas nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
D   Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere bureaus wenst te verstrekken, dient hij André Dieterman | photography & art direction hiervan, onder vermelding van de namen van de andere bureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere bureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke bureau dit is geweest.
02 DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
A
   André Dieterman | photography & art direction zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig, en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal André Dieterman | photography & art direction opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door André Dieterman | photography & art direction mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
C   Indien André Dieterman | photography & art direction op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan André Dieterman | photography & art direction namens opdrachtgever offertes aanvragen.
D   Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan André Dieterman | photography & art direction, voor risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht André Dieterman | photography & art direction volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens opdrachtgever.
E   Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven die de uitkomst zijn van de opdracht, te controleren en goed te keuren. Op verzoek van André Dieterman | photography & art direction dient opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
F   Een door André Dieterman | photography & art direction opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. André Dieterman | photography & art direction is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het de opdracht, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
G   Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoren niet tot de opdracht van André Dieterman | photography & art direction.
H   Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan André Dieterman | photography & art direction te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan het recht tot reclameren komt te vervallen.
03 RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
A
   Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht, het auteursrecht, het merkrecht, naburig recht of een prestatie die op één lijn staat met een recht van intellectuele eigendom toe aan André Dieterman | photography & art direction. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend André Dieterman | photography & art direction daartoe bevoegd.
B   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
C   Tenzij het werk er zich niet voor leent, is André Dieterman | photography & art direction te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te [laten] vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam André Dieterman | photography & art direction in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
D   De in het kader van de opdracht door André Dieterman | photography & art direction tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, foto's, films en andere materialen of elektronische bestanden, blijven haar eigendom. Open (werk)bestanden worden niet aan de opdrachtgever
overhandigd, tenzij daar afspraken over zijn gemaakt.
04 GEBRUIK EN LICENTIE
A
   Indien als gevolg van de werkzaamheden van André Dieterman | photography & art direction rechten van intellectuele eigendom ontstaan op door of in opdracht van haar vervaardigde werken, dan zijn de rechten hierop uitsluitend voorbehouden aan André Dieterman | photography & art direction. Onder deze rechten worden onder meer verstaan: auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, naburige rechten en de rechten op prestaties die hiermee op één lijn staan, zoals bijvoorbeeld: rechten op slogans en slagzinnen [voorzover die niet auteursrechtelijk beschermd zijn].
B   Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met André Dieterman | photography & art direction, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van bovengenoemde rechten van intellectuele eigendom, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemmingen. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentie-verlening beperkt tot dat gebruik van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan André Dieterman | photography & art direction te zijn gemaakt.
C   Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van André Dieterman | photography & art direction niet gerechtigd de onder a. bedoelde rechten van intellectuele eigendom te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van de rechten van intellectuele eigendom, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt André Dieterman | photography & art direction, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van 500,- euro.
D   Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van André Dieterman | photography & art direction veranderingen in de voorlopige of definitieve werken van intellectuele eigendom aan te brengen.
E   André Dieterman | photography & art direction heeft de vrijheid om het voor opdrachtgever vervaardigde werk te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, onder vermelding van de handels- en/of merknaam van opdrachtgever.
05 HONORARIUM
A
   Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die André Dieterman | photography & art direction voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
B   Indien André Dieterman | photography & art direction door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door André Dieterman | photography & art direction gehanteerde honorariumtarieven.
C   Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van opdrachtgever, heeft André Dieterman | photography & art direction na een opgave van opdrachtgever het recht de administratie van opdrachtgever door een [register] accountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van opdrachtgever komen, zonder dat overigens de André Dieterman | photography & art direction enig recht verliest.
06 BETALING
A   Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
B   André Dieterman | photography & art direction heeft de bevoegdheid haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
C   Opdrachtgever verricht de aan André Dieterman | photography & art direction verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan André Dieterman | photography & art direction heeft verstrekt.
D   Vanaf het moment dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet [volledig] nakomt of anderszins in gebreke is, is het opdrachtgever niet [langer] toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
07 OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST
A   Wanneer opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
B   Indien de overeenkomst door André Dieterman | photography & art direction wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, door opdrachtgever, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van André Dieterman | photography & art direction redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
C   De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door André Dieterman | photography & art direction op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 50% van het resterende deel van het honorarium welk opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
D   Zowel André Dieterman | photography & art direction als opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of [voorlopige] surséance van betaling van de andere partij.
E   Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het opdrachtgever niet [langer] toegestaan hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
F   Wanneer de werkzaamheden van André Dieterman | photography & art direction bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
08 GARANTIES EN VRIJWARINGEN
A   André Dieterman | photography & art direction garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
B   Opdrachtgever vrijwaart André Dieterman | photography & art direction of door haar bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
C   Opdrachtgever vrijwaart André Dieterman | photography & art direction voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
09 AANSPRAKELIJKHEID
A   André Dieterman | photography & art direction is niet aansprakelijk voor fouten die zij maakt bij uitvoering van de opdracht, tenzij deze zijn veroorzaakt door haar opzet of grove schuld.
B   André Dieterman | photography & art direction kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor:
I Fouten in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld.
II Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeekomst indien deze hun aanleiding vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
III Fouten van door/namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
IV Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
V Fouten in door André Dieterman | photography & art direction vervaardigde werken of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2e zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
VI Schade die voortvloeit uit adviezen die André Dieterman | photography & art direction aan opdrachtgever naar beste kunnen en inzicht heeft gegeven;
VII Downtime of andere mogelijke vormen van onbereikbaarheid of gebreken van door André Dieterman | photography & art direction geheel of gedeeltelijk ontworpen website’s of andere applicaties, om welke reden dan ook;

C   Behoudens in geval van opzet of grove schuld van André Dieterman | photography & art direction, is haar aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag van 35.000,- euro of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
D   Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
E   Opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien opdrachtgever dit nalaat, kan André Dieterman | photography & art direction niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
F   Na het voltooien van de opdracht heeft noch André Dieterman | photography & art direction, noch opdrachtgever jegens de ander een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
10 OVERIGE BEPALINGEN
A   Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met André Dieterman | photography & art direction gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
B   Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
C   Het is partijen gedurende de opdracht en één jaar na het rechtsgeldig eindigen daarvan, verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij werknemers of freelancers van elkaar in dienst te nemen of opdrachten te geven.
D   Op de overeenkomst tussen André Dieterman | photography & art direction en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij ondertekening stemt de ondergetekende in met de Algemene Voorwaarden van André Dieterman | photography & art direction.
Back to Top